Produkty a služby

   Finančná analýza je jedným zo základných nástrojov pri hodnotení vývoja podniku. Jej hlavnou úlohou je permanentné vyhodnocovanie ekonomickej situácie podniku, ktorá je výsledkom pôsobenia ekonomických aj neekonomických faktorov. Finančná analýza slúži k odhaľovaniu súčasného aj budúceho vývoja jednotlivých ekonomických veličín, budúcich trendov a vytvorenie základne pre operatívne a strategické rozhodovania managementu podniku.

1. Finančná analýza

   Finančná analýza patrí k najdôležitejším nástrojom finančného riadenia, ktorej zmyslom je previesť zhodnotenie finančného hospodárenia. Predstavuje systematický rozbor získaných dat, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v účtovných výkazoch. Finančné analýzy v sebe zahŕňajú hodnotenie firemnej minulosti, súčasnosti a predpovedanie budúcich finančných podmienok. Existuje veľmi úzka súvislosť medzi finančnou analýzou a účtovníctvom. Účtovníctvo predkladá z pohľadu finančnej analýzy presné hodnoty peňažných údajov, ktoré sa vzťahujú len k jednému časovému okamžiku a sú viac menej izolované. Aby mohli byť tieto údaje využité pre hodnotenie finančného zdravia podniku musia byť podrobené finančnej analýze.  

1.1 Zdroje informácií pre finančnú analýzu

   Vstupné informácie pre finančnú analýzu by mali byť nielen kvalitné, ale zároveň komplexné. Dôvodom je potreba podchytiť všetky údaje, ktoré by mohli skresliť výsledky hodnotenia finančného zdravia firmy.